- Trung thực với nền tảng nhân cách để nuôi dưởng và phát triển niềm tin và giá trị cá nhân, thúc đẩy  tinh thần , ý thức cộng đồng.
- Khuyến khích nhu cầu tự học của trẻ, biết tôn trọng, tự phục vụ và quan tâm đến người xung quanh.
- Nâng cao ý thức về văn hóa trong giao tiếp và học tập.
- Xây dựng đức tính tự tin, tinh thần tương thân tương ái, lòng khoan dung độ lượng.
- Xây dựng tính chấp hành kỷ luật và tự chịu trách nhiệm cá nhân.
- Tạo môi trường vật chất  chất lượng để nâng cao công tác giáo dục.